Tėviškėnai meilės paslaptis tebesaugo

10-DSCF7758Subačiaus seniūnijos Miliūnų kaimo bendruomenė, susibūrusi prieš penkerius metus, nuo praėjusio lapkričio turi rūpestingai renovuotą būstinę su konferencijų sale, kitomis patalpomis įvairiems ne tik šio didelio kaimo, bet ir aplinkinių kaimelių žmonių susibūrimams. Čia jie spiečiasi ir džiaugsmo, ir liūdesio valandomis, čia pažymimos ir bendruomenės nariams reikšmingos sukaktys.
Toks renginys, skirtas iškiliam miliūniečiui Liudvikui Šeštokui, prieš dešimtį metų netikėtai pakirstam širdies smūgio, prisiminti, bendruomenės namuose įvyko vasario 17 dieną.
Šį žmogų tiek Miliūnuose, tiek ir visame buvusiame „Vienybės“ kolūkyje visi vadino tiesiog Liudu. Jis mokėjo mylėti gyvenimą, žmones, pastebėti jų geruosius darbus, buvo geras šeimynykštis, rūpestingas dviejų sūnų – Eugenijaus, kuriam nūnai 45-eri ir Gintauto, kuriam 41-eri – tėvas.
Visą gyvenimą Liudas dirbo reikšmingus darbus, kolūkiniais metais buvo ir traktorininku, ir sandėlininku, o baigęs Salų žemės ūkio technikumą, ir augalų apsaugos agronomu, ir brigadininku.
Vis palinkdavo prie knygų – ir eiliuotų, ir prozos tekstų. Liudui buvo jau keturiasdešimt, kai artimieji pastebėjo, kad jis pats rašo ir eiliuotus kūrinėlius, ir prozos vaizdelius, fiksuoja kasdienybės įvykius. Tai netruko pasirodyti ir tuometinio rajono laikraščio, vadinto „Komunizmo keliu“, puslapiuose. Greit Liudas tapo nuolatinis visuomeninins šio laikraščio bendradarbis. Ne be jo įtakos ir literatūriniai puslapiai rajono laikraštyje buvo pavadinti „Lėvens balsais“.
1998 metais, kai rajono literatus priglaudė savivaldybės viešoji biblioteka, sambūris, tapęs literatų klubu, išlaikė „Lėvens balsų“ pavadinimą, o jo vadovu tapo Liudas Šeštokas. Savo ir rėmėjų pastangomis dar spėjo išleisti prozos – „Prisiminimų upė“ (1994 m.) – ir poezijos – „Meilė paslaptis saugo“ (1999 m.) – knygutes.
Šias ir kitas jo gyvenimo nuotrupas popietėje ir prisiminė jo sūnūs, giminaičiai, kaimynai, plunksnos sesės ir broliai. Popietė taip ir vadinosi, kaip jo vienintelė poezijos knyga – „Meilė paslaptis saugo“. Renginiui labai pritiko jo pradžioje parodyta, dabar jau istorinė, „Kupiškėnų studijos“ 2001 m. filmuota iškiliųjų kupiškėnų ciklo „Pažintys“ apybraiža, kurioje Miliūnų kaimo šviesuolį Liudą Šeštoką kalbina tuometinė studijos laidų režisierė Virginija Vireliūnienė (abu pašnekovai jau amžiną atilsį).
Autentiškais atsiminimais apie Tėvą pasidalijo sūnūs Eugenijus ir Gintautas, padainavo Tėvo tekstais sukurtų („Miliūnų kaimo himnas“, „Tėviškės beržynėlis“) ir su juo pačiu dainuotų dainų, pasklaidė Tėvo rašytus užrašus-dienoraštį.
Bendruomenei prisistatė klubo „Lėvens balsai“, šiais metais švenčiančio penkiolikos metų jubiliejų, nariai. Lina Matiukaitė pateikė ne tik atsiminimų iš Liudo Šeštoko, kaip literatų klubo vadovo, veiklos, bet ir perskaitė keletą, jo dar niekur nespausdintų, eilėraščių. Kalbėjo bei Liudo ir savo eilėraščių paskaitė klubo pirmininkė Regina Baltrūnienė. Eugenija Urbonienė prabilo kupiškėnų tarme, pateikusi šmaikščią savo kūrybos novelę iš spalvingos šio krašto žmonių kasdienybės. Bendradarbiavimą rajono laikraščio redakcijoje, rengiant literatūrinius puslapius, prisiminė bei savos, šiai atsiminimų apie iškilų žmogų popietei tinkančios, poezijos paskaitė ir šių eilučių autorius.
Popietės svečiai buvo ir bendradarbiavimą ūkinėje veikloje su L. Šeštoku prisiminė buvusio gretimo Antašavos kolūkio pirmininkas, o dabar – savivaldybės tarybos narys Albinas Vaižmužis, buvęs „Vienybės“ kolūkio pirmininkas Bronius Baginskas. Buvusi ilgametė Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos primininkė Palma Skrebienė pasakojo, kad ilgą laiką Liudas buvo labai aktyvus šios organizacijos narys, pareigingas jos pagalbininkas, geras vaidintojas ir muzikantas.
Popietės dalyviams nuotaikingą koncertą parengė Kupiškio meno mokyklos Subačiaus skyriaus fortepijono klasės mokinės, mokytojos Linos Šateikaitės-Burokienės auklėtinės. Už išreikštą pagarbą iškilaus tėviškėno atminimui gausiai susirinkusiems miliūniečiams ir svečiams dėkojo bendruomenės pirmininkas Petras Makštelė.
Literatų klubo „Lėvens balsai" narys Rimantas Urbonas
02-DSCF7699 01-DSCF7691 03-DSCF7703 04-DSCF7704 05-DSCF7705 06-DSCF7708 07-DSCF7711 08-DSCF7714 09-DSCF7716 11-DSCF7762 12-DSCF7766 13-DSCF7783 14-DSCF7788